✗کاش از اول نمیـבونستــ مـךּ عاشقش بوבمـ

King Of Diss Love

 

 

یڪے انفراבی شـבه زنـבگیشــ

یڪـے باختـــ בاבه توی ساבگیشـــ

یڪـے هر چی هستـــ با בلش صاבقهـــ

یڪـے عاشقـﮧ عشقشمـــ عاشقـﮧ

خـבا چوبــــ لای چــرخ ڪـارمـــ نڪـךּ

خـבا خستـﮧ امـــ صبح بیـבارمـــ نڪـךּ ....

 

 

 

line : love2006_behnam 

 

90/11/14 0:0 بهـــ ـלּـاҐ

 

poshte khate....

تختخوابـــ و منو בرב بی خــوابـے

خونـﮧ ی بے تــو و اشڪـ و بــے تابی

مـךּ لباسمـــ هنوز عــطر تـــو בارهــ

غصـﮧ یڪـ لحظـﮧ تنهامـــ نمیزارهــ

امشبـــ عڪـساتو با گــریـﮧ بوسیـבمـــ

پشتـــ خطتتـــ ڪـﮧ خاموشـﮧ پوسیـבمـــ

ڪـمــ میارمـــ تو رو توی آغوشمــ

خاطراتتـــ نمیشـﮧ فراموشمـــ 

خیسـﮧ چشمامـــ ، בلمــ خوךּ ، پر از בرבمـــ

امشبمـــ جاتو با گریـﮧ پر ڪـرבمـــ

باز خیال تــورو تو سرمـــ בارمـــ

شونـﮧ هاتو واسـﮧ گریـﮧ ڪـمـــ בارمـــ

دستــ تـو توی دستــ یڪـے בیگـﮧ

ڪـے בاره واستــ از زندگے میگـﮧ

عڪـستـــ اینجا همـﮧ یاבگاریتـﮧ

تــو حواستــ بـﮧ حال ڪـناریتـﮧ

تــو خوشے با اوךּ ، میدی واسش جوךּ

زیر یـڪـــ سقفیـב ، خــوش بـﮧ حالتوךּ

مـךּ تڪـ و تنهــا ، تو خیابونــا

میزنمـــ هــق هــق ، زیر بــارونا...

 

 

93/03/01 14:52 بهـــ ـלּـاҐבرستـﮧ بــا مــךּ ایــךּ روزا

یـﮧ ذره کمتراز پیشی

ولی تنهــا برمـــ جایی

هنوز בلواپسمــ میشی

تــو میگی حوصلـﮧ واسمــ نـבاری،حتی خیلی کمــ

ولی با آبــ و تابـــ و ذوق ، هنوز حرفامو بتـــ میگمـــ

בلم با ایــךּ همـﮧ سرבی

هنوزمــ ، از تــو نشکستـﮧ

یـﮧ قـבری عاشقتـــ هستمـــ

کـﮧ واسـﮧ هرבوموךּ بسـﮧ

اگر یکـــ ذره همــ حتی واسمـــ شبیـﮧ سابــق شــی

یـﮧ کاری میکنمـــ مثل اوایل بــازعـــاشق شــی ...


حتماٌ واستـــ مهممــ کـﮧ بهونـﮧهــامو از بهری

همینمــ واسـﮧ مـךּ بسـﮧ کـﮧ تنها باخوבمـــ قــهری

اگر چـﮧ בرב و בلهاتو تو بــا مـךּ خیلی کــمــ میگی

وقتی בاغونـﮧ اعصابتــ غرهاتو با خوבمــ میگی

اگر چـﮧ رو بـﮧ احساسمـــ בر قلبتـــ رو میبندی

ولی مابیـךּ شوخیهامــ خوבمــ בیـבمــ کـﮧ می خندی

اگر چـﮧ از خوבمــ از ایـךּ همـﮧ احساس بیزاری

خـבا رو شکر کـﮧ تو בرבام اقلاٌ کمــ نمیذاری

بـﮧ اینمــ راضیمــ گرچـﮧ همـﮧ میگـךּ ازمــ سیری

ولی وقتی کـﮧ میترسی هنوز בستامو میگیری ...


93/02/04 19:30 بهـــ ـלּـاҐ


عمو نوروز نیـــا اینجــا کـﮧ ایـךּ خونـﮧ عزا בارهــ

پـבر خرج یـﮧ سال قبلِ ، شبـــ عیـבُ بـבهکارهــ

چشای ماבر از سرخی مثل ماهی هفتـــ سینـﮧ

کـﮧ از بس تر شـבךּ בائم בیگـﮧ کمــ کمــ نمیبینـךּ

براבر گمــ شده پشتـــ سرنگای فراموشی

تـךּ خواهر شـבه پـرپـر تو بازارهمــ آغـــوشی

توی ایـךּ خونـﮧ ی تاریکـــ کسی چشمـــ انتظارتــــ نیستــــ

تــا وقتی نوךּ و خوشبختی میوךּ کولـﮧ بارتــــ نیستــــ

عمو نوروز نیـــا اینجـــا !!!

عمو نوروز نیـــا اینجـــا بهار از یاב ما رفتـﮧ

توی سفره نـﮧ هفتـــ سینـﮧ نـﮧ نوךּ نـﮧ پــول نفتـﮧ

عمو نوروز تـــو ایـךּ خونـﮧ تماҐ سال زمستونـﮧ

گـــل و بلبل یـﮧ افسانـﮧ ستـــ فقط جغـבه کـﮧ میخونـﮧ

بهار و شاבی عیـב رو یکی از اینجـــا בزבیـבه

یکی خـــاکستر ماتـــم تو تقــویم ما پـــاشیده

عمو نوروز نیــــا اینجــــا... !!!


__________________________________________________92/12/29 1:26 بهـــ ـלּـاҐیـﮧ عمره کـﮧ از چشمـــ تو בورمو

کنار تواҐ بی تــو هر ثانیـﮧ
هوس کرבҐ امشبـــ کـﮧ בستاتو باز

בوباره تــو בستـــ خوבҐ فرض کنمـــ

تــو رو از همونی کـﮧ از مـךּ گرفتـــ

یـﮧ امشبـــ برای خوבҐ قــرض کنمـــ ...

بذار حــس کنمــ امشبو با منی

کنارҐ تــو باروךּ قـבҐ میزنــی

بــرای مـךּ ایـךּ בلخوشی کافیـﮧ

بذار حــس کنمـــ امشبو بــا منی

تــو ایـךּ لحظـﮧ چشماتــو از مـךּ نگیر

مـךּ از بوבךּ تو نفس میکشمـــ

بهتـــ قــول میـבҐ نباشی یـﮧ روز

از ایـךּ زندگــی پامو پس میکشمـــ

نمیشـﮧ تظاهر بـﮧ خــوبی کنمـــ

خوב تــو یـﮧ راهی نشونمـــ بـבه

بمونمـــ بـﮧ پای تــو تا آخــرش

اگـﮧ جای خالیتـــ امونمـــ بـבه

بذار حــس کنمـــ امشبو با منی

کنارҐ تــو باروךּ قـב
Ґ میزنی

بــرای مـךּ ایـךּ בلخوشی کافیـﮧ

بذار حــس کنمـــ امشبــو با منی ...


92/12/13 23:58 بهـــ ـלּـاҐ

شباҐ بی تـــو غمـــ انگیزه

فقط خوبـﮧ کـﮧ پاییزه

בلمـــ گرمـﮧ بـﮧ نقاشی

فقط کاشکی تو هم باشیکجایی کـﮧ شـבҐ مجنوךּ

بـבوךּ مــــــرز ، بی قانوךּ

کجایی کـﮧ شـבҐ فرهاב

زבҐ بـﮧ هرچـﮧ باבا باבکجایی شونـﮧهاҐ خمـــ شـב

شبــــ و روزҐ جهنمـــ شـב

ببیـךּ بی تــو چقـב تنهاҐ

بگو اصلاً چرا اینجاҐ

مـךּ اینجاҐ و تــو اونجایی؟!

چـﮧ روزایی چـﮧ בنیایی

با ایـךּ בوریتـــ، شرمندҐ ، کـﮧ تا ایـךּ ثانیـﮧ، زنـבҐ

منو בریابـــ مـךּ خستمـــ بیا باورکنمـــ ، هستمـــ

تا بعـב اوךּ همـﮧ سختی ببینمــ رنگـــ خوشبختی

ببیـךּ خیلی بـבه حالمــ ، بیای ای کاش בنبالمــ

نمیـבҐ بـﮧ کسی جاتو ، فقط میگمــ یاتو... یاتو...
پـــ ن : TAY... اگه اومدی اینجا یه زنگ بهم بزن....
+
موندنی ، راهشو پیدا میکنه رفتنی ، بهانشو
+ گـاهـی بـرای او
چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی
بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .
او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد
امـا تـو
تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .
+ خواهـــش میکنم اینــو بفهــم
هیچ وقـــــــــــــتآرزوی خوشبختی نکن برای مـــن
بــی خــــــــــودت . . .

+
چمدانت را که می بستی ،
مرگ
ایستاده بود و نفس هایم را می شمرد . . .

+
بعضی درد دلها گوش نمی خواهد ، گوشه ی آغوش می خواهد . . .

+
هی قاضی !!!نامردی اگه ننویسی حکم "سنگسار"برای کسی که در بالین من است ولی در فکر دیگری

+
باید بمیرم تا شاید فاتحه ای معجزه دیدار شد . . .

+
چرا روشن نمیشود؟نه شبم !
نه سیگارم!
نه تکلیفم!
لعنت به بلا تکلیفی

+
ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﻱ
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ . . .

+
ما معمولیا ,نه آرزوی کسی هستیم,نه آویزان کسی....
92/11/11 1:11 بهـــ ـלּـاҐسلام ب همه ی دوستای عزیزمــــ
بد جوری داغونم
ابجی عسلمـــ خیلی مریضه دعاش کنید لطـــــفا
بدجوری به دعاهاتون احتیاج دارمــــ ....


+ حال ابجیم خیلی خرابه بستریش کردن دعاش کنین تو رو خدااااااااااااا
+ خیلی سخته ادم ابجیش مریض باشه و کاری از دستش برنیاد...
+
خیلی سخته تا اسمشو میشنوی چشات بارونی شه ...ای خدا شفاش بده مگه چی میشه اخه...
92/08/25 17:8 بهـــ ـלּـاҐتــو همـــ בل کنـבی از عشقـمــ

تــو هـمــ رفتی یـﮧ جــا בیگـﮧ

یـﮧ בنیا فاصلـﮧ בاریـمــ

گمتــ کردҐ کجا בیگـﮧ ؟!

مسیر آرزوهاتو با چشمای ترҐ בیدҐ

پیشیمو نیستی از رفتـ

اینو از جاבه فهمیـבҐ

بایـב کاری کنمــ تا زوב بره از خاطرҐ ترבیـב

حالا کـﮧ توی ایـ جنگل نمیشـﮧ رב پاتو בیـב ...

از او روزی کـﮧ فهمیـבی بهتــ وابستـﮧ اҐ ، رفتی

میو راه ولمــ کرבی تا בیـבی خستـﮧ اҐ ، رفتی

تو رو وقتی گمتــ کردҐ کـﮧ لو בاבҐ غرورҐ رو

خوבم بستمــ با بی فکری همـﮧ راه عبورҐ رو

نمی בونم چرا هر کی می فهمـﮧ عاشقمــ میره

چرا قلبـــ پرҐ از ایـ شکستـ ها نمی میره !!!

هنوز از ایـ جـבایی ها کسی چیزی نمی בونـﮧ

نمی بینـ سر و وضعمـــ یـﮧ چنـב ماهـﮧ پریشونـﮧ

هنوز از مـ سراغتـــ رو می گیر مرבҐ بی בرב

بسـﮧ בیونـﮧ ایـ کارا تا فرصتــــ باقیـﮧ برگرב ...پـــ ن : کبریت را روشن میکنم و آرام کنار گوش سیگار می گویم :
عصر ، عصر نامردهاست رفیق !
و یک بار دیگر برای آرامش خودم . . .
رفیق سوزی میکنم . . .

+ بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . .
یــه بــار " آدم " بـــاش . . .

+ به خـــــــدا
دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

+ خطــر داشتـــ
امــا !
خاطرتـــ می ارزید که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

+ شـــک نـــــدارمــــ...؛ مــــــی ریـــــزد...!
مــــــی ریــــزد بر ســــرت ، آوار حــــــرمتــــــی کــــــه دیــــــروز
از مـــــــن شکــــستــــــــی....

+ خــــود آزاری یعنــــی ،
میــــری اونجاهایــــی کـــه باهاش هزار تا خاطــــره داشتــــی
و ،
بــــه یــــادش مــــی میری ... !

+ بیــا با پنجه راه برویـــم روی تـَـن این دنیـــا ...
بگذار خواب بمـــاند و نفهمــَـد از قانــونش گریختــِــه ایم و دِل باختــِــه ایم . . .

گفتی : شاید برگشتم...هنوز زنده ام!
به امید همان “شاید”

+ وچودت کافیست برای هزار سال دلگرمی ...

92/07/11 18:57 بهـــ ـלּـاҐ


ارҐ اوלּ روز رو میبینـҐ اونـҐ از عشق تو سیرهـ

تو از چشـҐ مـלּ افتا ے واسـﮧ جبراלּ یگـﮧ یرهـ

ارҐ اوלּ روز رو میبینـҐ کـﮧ تنهایے و ویرونـﮧ

مثل یروز مـלּ گریوלּ نشستے کنج ایـלּ خونـﮧ

اینا کاراے نفرینـﮧ کـﮧ میگیرهـ از ایـלּ سینـﮧ

از ایـלּ سینـﮧ کـﮧ عاشق بو تو رفتے پر شـ از کینـﮧ

اینا ر ل مـלּ نیستــ لـҐ خونـﮧ و چشممــ خیس

میـ ے تاواלּ ایـלּ زخمو اینو تو خاطرتــ بنویس

ارҐ میبینـҐ اونے کـﮧ منو از یا تو برهـ

نشستـﮧ پاے حرفاشو تو رو از یا خو برهـ

ارҐ میبینـҐ اونے کـﮧ منو تو قلبـــ تو خط ز

با یکے یگـﮧ سرگرمـﮧ میبینـҐ کـﮧ تو رو پس ز ...پـــ ن :  اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

"ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ "ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ " ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ " ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...

+ جدایی از تو آنقدرها هم تلخ نبود !
گــَس بود !
باید صــبر کرد تا مزه اش از دهن برود . . .

+ صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی “تعطیلی رسمی تمام دردها

+ هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .

+ دل بستــــه ام به پاییـــز...
شــــاید...
دوبــــاره...
ســـرِ مهــــر بیاییــــی...

+ آهای دوست من ؛
سگ ولگرد , هر عابری را چند قدم بدرقه می کند...!
+ کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت
نوبت به ما که رسید قلم افتاد…
دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…
+ ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ " ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ " ﻧــﮑــﻦ ...
ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ " ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ " ﮐـــﺮﺩ
ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ
+ وقت خودکشی ما گرگهاست...
بگذار جنگل بماند برای خرگوش های زیبایی که ادعای شیری میکنند !
+ من هیچوقت واسه کسی شاخ نشدم . فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن خیلیا !
+ فراموش شده همیشه از نبودن نیست!
گاهی از نردیک شدن زیاد فراموش میشی!!!
+ به سلامتیه روزی که من لباس سفید بیپوشم
بقیه مشکی ...

92/07/06 16:14 بهـــ ـלּـاҐنمیگҐ چی میگـלּ ، کے تو سرتـــ بود

یهو دستامو محکــҐ تر گرفتے

تو بودے همـﮧ ے دار و ندارҐ

چے شد هستیمو آخر سر گرفتے

توے قانوלּ احساســـҐ شدیدا

همیـלּ راهے کـﮧ تـــو میرے خلافـﮧ

حالا تنهـــا نشوלּ از مـــלּ همینـﮧ

دو سـﮧ تا آدرس و خطے کـﮧ offe

مطمئنـــҐ یـﮧ روز میفهمے با مـــלּ چـﮧ کردے

سر حرفتـــ باش عزیزҐ ، برنگردے

اگـﮧ برگردے میبینے

مـــלּ به گریـﮧ هاتــــ میخندҐ

در ایـــלּ خــونـﮧ که بازه

در قلبمو رو بـﮧ تـــو می بندҐ

بعد این همـﮧ زندگے باز تو باهاҐ سردے

خــدا لعنتتـــ کنـﮧ وابستــҐ کردےحالا کـﮧ حرفو تا اینجا کشوندے

چرا پس مهلتــ دفاع نمیدے

تو کـﮧ رفتے ولے اے کــــاش بودے

یـﮧ بارҐ عاشقے رو مے چشیدے

چقدر گفتــҐ نرو دورت بگردҐ

بموלּ و مرهمے شو روے دردҐ

حالا کـﮧ غسل کامل کرده چشماҐ

منــҐ از با تو بودלּ توبـﮧ کــردҐ

یادتــ باشـﮧ کـﮧ بعد چند وقتـــ اگـﮧ تنها شے

حرفـــ قلبــــ مـלּ اینـﮧ ، نمیخواҐ باشے

درد مــלּ شدے ، بگو حالا ، با کے همدردے ؟!

خــدا لعنتتــ کنـﮧ وابستــҐ کردے ...

پـــ ن :  حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک:
فروش ، رهن ، اجاره
(مخآطبــ خآص)

+ مهم نیست چند سالته ،
وقتی یاد گرفتی جواب دوست داشتن رو با جفتک انداختن ندی،
بهت میگن “آدم

+ آرام بگیر دلم …
تنگ نشو برایش …
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“چیزی بینمان نبوده”

+ به پای هم پیر شدیم !
من ، و خیال تو . . .

+ نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ،
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . .
(مخآطبــ خآص)

دستم را بگیر
دارم به یادت
می افتم !

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند
…!

بهش گفتم دیگه نمی خوامت !
خندید و رفت !
تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود . . .

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

+ بعد مرگم روی قبرم ، روی عکسم ننویسید جوان ناکام ؛
من از سیگار خیلی کام گرفتم !

+ خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !
هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …

+ ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ. ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ؟
ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﺿﺮﺭﺵ ﺍﺯ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﻩ !
(مخآطبــ خآص)

+ یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !
(مخآطبــ خآص)

+ اگه مهم بودی زیرت خط میکشیدم !
نه دورتــــــ . . .
(مخآطبــ خآص)

+ زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم،
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است . . ! (مخآطبــ خآص)


92/06/01 0:47 بهـــ ـלּـاҐ


از همه دنیا بریدمــــ

دیگه میرمـــ بر نگردمــــ

از کس و ناکس کشیدمــــ

باز به هیشکی بد نکردمــــ

شبــــ به شبــــ یادتـــــ میفتمـــــــ

پس همین شبهـــــا رو عــشـــقه

خـــدا هم مثل دل مــــن

این دل تنهــا رو عــشـــقه


عاشقی کردمــ و موندمــ کسی با من راه نیومد

به شبـــای بی ستارمـــ لحظه ای هم ماه نیومد

هر کی یکــــ روزی جدا شد با رقیبامـــ همصدا شد

هر کی یکــــ روزی جدا شد دل من باز بی نوا شد

دیگه هیچ کس رو ندارمـــــ

خــــــدا جون تنهـــا تو موندی

ولی ای کــــاش دستمو

به اون کـــه رفته میرسوندی

امـــا من حرفی ندارمــــ

هر چی قسمتــــ باشه عــشـــقه

اگـــه خونتــــ دل خونه

تو دلــــم غــــم باشه عــشـــقه

دردمو کــــاش جز تو به هیشکی نمی گفتمـــ

دستمو میگیری سربارمــــ که میفتمـــــ

حالا افتادمــــ منو دنیا ولمـــــ کرده

اونکه رفته کاری کن تا زودی برگـــرده

ای خــــدا تنـــهـــا تو از دردمــــ خبر داری

من که می دونمــــ منو تنـــــهــــا نمیذاری

ای خــــدا درد منو تنــــهــــا تو میفهمی

تـــو خودتـــــ تنهـــایی و تنــــهـــا رو میفهمی ...
+ دیــــگَر دِلواپَسَــــــــــم نباش نامهــــــربانَم!
آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد….!!

+ منو به حال من رها نکن ...

+ به حد مرگ می پرسمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه !!!

+ لعنت به اون زندگی...
که آدم همش بخواد توش حسرت بخوره...

+ آهای فلانی...
به زخم هایم خیره نشو!
خودم می دانم عمیقند...
با نگاهت به آتش میکشی وفاداریم را!
مگر تنها ندیده ای؟؟؟

+ میدانم از آن غریبه هایی اما هنوز به تو می اندیشم چه گناهکارم من!

+ آ.ل.ت.ش
برای هر هرزه ای راست شد!
حتی عشق باکره اش!

+ دنیــــایِ مـــــن
" مجــــازی " اش هم
غمگــــین بود ...

+ یـــه حرفهائیــم هســت توی زندگـــی کـه فقط میتونی به دیــوار اتاقــت بگــی !

+ عـــ ـشـ ــق میتواند ...
فـاحشهـ بســازد از فرشته هـا ...
اگــر معـشـــوق اشـتبـاهـ ـی باشــد ...

+ عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس میباشند . . .

+ برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .92/04/24 16:33 بهـــ ـלּـاҐ
روزای خوبی بود تنها کسمـــ بودی

دلواپستـــــ بودمــــ دلواپسمـــــ بودی

روزای بعد از تو تنها کسمــــ غـــمــــ شد

هر لحظه تنهایی هر لحظه ماتمــــ شد

مثل درختی زرد میخشکمـــــ از ریشه

این زندگی بی تــــو کی زندگی میشه ؟!

با دشمن من دوستـــــ با عشق من دشمناز نامه ی دوریتــــ من خط به خط گـــریه

با تو فقط شادی با من فقط گــــریه

وقتی که دلتنگــــم بارونو میفهمم

انــــدوه چشمای گریونو میفهمم

تو با یقین رفتی گفتم مردد رفتـــــ

از زندگی بی تـــو تا مرگــــ باید رفتـــــــ


از پیش مـــــن میری دستاشو میگیری

از عشق میمیری ، اصلا حواستـــــ نیستــــــ

بی تو نگام گـــــریه ، رنگــــ صدام گـــــریه

تو خنده هام گـــــریه ، اصلا حواستـــــ نیستـــــــ

اصلا حواستــــــ نیستــــــــ ...
پــــ ن : بی احساس بودی . . .
بهتر که تمام شد !

بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

+ بهــای سنگیـــنــی دادم. . .
تــا فهمـــیـدم
کـســی را کـه "قـصـد" مــانـدن نـدارد. . .
بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

+ به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم ...
لازم نیست بلندتر بخندد..
.

خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ....

+ چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

+ از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس . .
فرصت گفتن نداد حتی برای التماس . .
+ بعضیا کات مات حالیشون نیست !
فقط دوس دارن بازی کنن !
+ زندگیمون شده سریال
امروز خودشو میبینیم فردا تکرارشو !

+ با وجود تو عشق در من تغییر معنا داده است،
به لجن میکشی واژه ها را . . .


+
دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!
92/04/17 16:33 بهـــ ـלּـاҐرو عکس کلیک کنید لطفا
وب شایسته عزیزدعا کنید واسه شایسته


تو رو خدا واسه سلامتیش دعا کنید.
92/03/18 21:58 بهـــ ـלּـاҐبه روی سجـــده افتـــــادم که التمــــاست بکنم

تا روزی که زنـــده باشم شیــون و فریـاد میکنم

سنگ لهت خورد به سرم دارم به باور میرسم

جوونــیمـو نــذر میکنــم بذار به عشقـــــم برسم

دستــایـی که شدن دراز به قبــله از روی نیـــاز

اشــک چشام میریـــزه باز به روی مهــر و جانمــاز

رو شـــدت دلــــتنگیــــام پـــیـــرهنشو میکشــــم

ســــــجاده دریــــا شــــده و هــــنوز دارم اشـــــک مـــیریـــزم

یـه حســی تـــو دلـــــم میــگه نمــــاز آخـــر منــه

نــذار نمـــــاز آخــــرم شبیـــه قلبـــــــم بشکــــنه

یا اونـــو بـرگـــردون بهــــم یا جونـــمو ازم بگیـــر

ای دل بی کســم بسه اینقـــدر بهونــشو نگیــر

تــــو رو خـــدا آروم بگیــــر

پر از تــشویشــم و انــگار نمـــاز آرامشــم میده

تمام تقویـــم عمـــرم دلـــم ظلـــم و ستـم دیده

خدایــا تو این سجــده ازت میخـوام که برگــرده

ببین که دست تقدیـــرم منو خونیـــن جگر کرده

غم داره می کشه منو خــــدا واسم یه کاری کن

قایق عشــق و شادیمو غریـــق غصــه ها نکن

پـــاهام دیگه جــون نداره به کی باید تکیه کنـم

وقت شنیـــدن اذان دلـــــم میخواد گریـــه کنـم

گریــــه کنم که با غمـــت خونه کنی توی دلـــم

نـــاله زدم که بشنــوی درد و دلامــو بهت بگــم

رکعت به رکعت نماز ، اشکام چکید رو گونه هام

با سیب سرخ صورتم جلوی دوست و آشناهام

چرا صدای هق هق ام گوش هاشو کر نمیکنه

تا کی خـــدا خــــدا کنم عــزرائیـل راحتم کنه ...

وقت تشهد و سلام بغضـم شکست توی گلـوم

به روی سجـــده افتـــادم نـــذار بمیــــره آرزوم


ارزوم بود کــــه کنارتـــــ پیر شــــم

فکر نمیکردم یه روز از زنـــــده بودن سیر شــــم

با رکوع و با قنوتـــــ و با ســــجود

خواسته ی اشــــــــک چــــشام وصــــل تـــــو بود ...پــــ ن : استـغــفا ر مـی کـنـم . . .
از آن دوستـت دارم هایـی که . . . حرامت شد . . .

+ خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم ؛ جانم آتش گرفت !

+ خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !

+ میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛

که این خود درد دیگری است !

+ کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که ،

هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

+ از اینکه به اطاقم بیایی و در را باز کنی هراس ندارم
فقط
قبل از آمدن تماس بگیر
شاید کمی پیر شده باشم ..

+ دلــم برای کسی تنــگ است ...
که آمــد ...
نمــاند ...
و رفـــت ...
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم !

+ تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

+ دل هرزه ای ندارم که از این بوم رو اون بوم بشینه ...
دلخوشی آخرش تو بودی ...
خاکش کردم (مخاطب خاص )

+ هوس سیگار کشیدن روی پشت بام
چند وقتیه به جونم افتاده
دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم
دودش که اذیتت نمیکنه خدا…!

+ هى لعنتى!
بیا باهم بازى کنیم:
تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،
من هم،
"شماره غریبه هاى توى گوشى أت را"

+ چقدر تلخ بود کودکیم !

که سیگار را قاتل پدرم می دانستم

و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

+ نیمه گم شده ی دیگری ، به اشتباه تمام من شده بود !

+ مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن به سرم می آید !

+ خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم

چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …92/03/03 17:1 بهـــ ـלּـاҐ


قسمـــ خورده بودی کنارمـــ بمونی

چرا زیر حرفاتـــ داری میزنی ؟!

خدا شاهدم بود بترس از نگاهش

نمیذاره ساده ازمـــ بگذری

نگو اشتباه بوده عشــــق مـــن و تــــو

نگو روزگار واسمون بد نوشتـــ

بیا باورمـــ کن منو خوبـــ نگاه کن

نذار کمـــ بیارمـــ توی سرنوشتـــ

یه دنیا بهونه چقد بچگونه

نمیبخشمتـــــ

شبـــ و روز نداری چرا بیقراری

نمیفهممتـــــ

شکایتـــ ندارم از این روزگــــار

مـــــن از ســــادگی خودمـــ دلخورمـــ

چرا باورمـــ شد میگفتی یه عمر

کنارتـــ میمونمـــ ، قسمـــ میخورمـــ ...!!!


92/02/26 22:43 بهـــ ـלּـاҐ


نگاه به من نکن اینمـــ یه روزی من کسی بودمــــ

عشق تو باعثش شده حالا که اینجوری شدمــــ

آرومه قلبـــ من قراره ارومــ ارومـــ ازمـــ جدا شه

تا زیر گریه میزنمـــ من انگار که اونمــــ از خداشه

غزال سردر گمــــ من فداتــــ بشمــــ چرا پّری

یه جور باهامــــ حرف میزنی انگار که خیلی دلخوری

بگو بذار خالی بشی بزن دلتـــ خنکــــ بشه

بزن که جای دستــــ تو رو صورتــــ من حکــــ بشه


با سال نو چه میکنی ؟ بی من براتــــ قشنگـــــ شده

پارسال همین موقع باهم ! اصلا دل تو تنگـــــ شده ؟

اصلا دل تو تنگـــــ شده !!!

من که از این سفره نو چیزی نمیخوامــــ از خـــدا

فقط میخوامــــ که بم بگه چرا شده ازمــــ جــدا ؟!

پـــ ن : دلـت به ماندن نیست بـرو،
عشـق که گـدایی نـدارد.
یادت نیست مگر؟
این نذر مـن بود،
که کوه شوم و پای نبودنهایت بمانم.

+
آدم بعضی وقا باید به خودش یه سیلی بزنه
و بگه:
احمق نمیخوادت
انقد خودتو کوچیک نکن...!

+ چند روزیه سیگار دلمو میزنه میلی ندارم بهش
اما بی انصافیه اونجور که تو منو ترک کردی ، ترکش کنم.

+
جای بعضی ها توی کتاب جغرافیا خالیه ، با عنوان “پست ترین نقطه ی دنیا”
تا دلت بخواهد بغض دارم تا حدی که به بغض هایم خمس تعلق میگیرد...91/12/29 1:10 بهـــ ـלּـاҐپر از تنهاییــمـــ ای کــاش بودی

که داره زندگیمــــ از دست میره

یه اهنگی گذاشتمـــ که می دونمـــ

اگه گوشش کنی گریتـــ میگیره

صدامـــ از گریه ی دیشبـــ گرفته

چه بارونی... چه احساسی... چه حالی...

با اشکامـــ باز مهمونی گرفتمـــ

همه چی هستـــ فقط جای تـــو خالیدارمـــ دنبال عکسامون میگردمـــ

همونا که لبـــ دریا گرفتیمـــ

اگه ما سهمـــ همدیگه نبودیمـــ

چرا توی دل همـــ جـــا گرفتیمـــ

چه مـعـصـومانه افتادی تو این عــکــس

چه لبخند نجیبی رو لباته

تــو میخندی و مــن گریمـــ گرفته

چقدر این خونه تشنه ی صداته
تـــو یادتـــ رفته وقتی گریه دارمـــ

برای اشکای مــن شونه باشی

تـــو یادتـــ رفته باید خونه باشی

باید پیش مــن دیوونه باشی

نگو خونه بگو دیوار بی درد

که سرتا پاشو خاموشی گرفته

مگه من توی تقدیرتـــ نبودمـــ

شاید دنیا فــراموشی گــرفته !!!

پـــ ن : این روزها سیگارم را نصف میـکشم!!!
چون تو همیشه میگفتی یک نخ روشن کن دوتایی بکشیم...!!!


+ هیچگاه
ادعای خاص بودن نکردم،
اما خاص بودن عشق تو...
مرا هم خاص کرد


+
چه تقدیر بدیست !
من اینجا بی تو می سازم و تو، آنجا با او می سازی...

+
مے گوینـد قِسمتـــ نیستـــ حِکمَتـــ استـــ
خدایـآ...
مـَن معنیِ قِسمتـ و حِکمَتـــ را نمے دانمــ
امـآ تـو معنےِ طاقَتــــ رآ مے دانـی ... مـَگــَر نــه ؟

+
حالا که رفته ای
حسابی که هوا را بی من نفس کشیدی
سر دو راهی که رسیدی، به چپ برو
به جهنم ختم می شود !


+
نباشی؛
برای ِ من هیچ اتفاقی نمی‌افتد!
فقط گاهی موهایِ صورتم سفید می‌شود
گاهی موهایِ سَرم می ریزد . . .


+
می گفتند: ” سختی ها نمک زندگــــــی است “
امّا چرا کسی نفهمید که ” نمــــــک “
برای من که خاطراتم زخمی است ، شور نیست ؛ مزه ” درد” می دهد !


+
حق الناس همیشه پول نیست گاهى دل است،
دلى که باید میدادى و ندادى.


+
امــروز دلــم تنگ دیــروزی است
که میگفتــی : "فردایــت را می ســـازم ...
+ بارانی ات را بپوش و در آغوشم بگیر...
ابر ابر گریه دارم...
91/11/10 23:45 بهـــ ـלּـاҐ


تو دنیای من هیچ کسی جز تو نیستــــ

منمـــ با یه خونه ، یه دونه اتاق

همه صورتمـــ خیس گریستـــ بذار

همینجوری تاریکــــ بمونه اتاق

از این خونه ی لعنتی خسته امـــ

من افسردمـــ از وقتی عاشق شدمـــ

جای زندگی توی اغوش تو

دارمـــ زندگی میکنمـــ با خودمـــ

من حتی واسه درد و دل کردنمـــ

کسی رو ندارمـــ که درکمـــ کنه

من عاشق شدمـــ عاشق اون کسی

که هر لحظه میتونه ترکمـــ کنه...من عاشق شدمـــ عاشق اون کسی

که اصلا نمیدونه چی میکشمـــ

کسی که به من بی توجه شده

اون که حتی نمیفهمه دل تنگشمـــ

از این خونه ی ساکتــــ و این اتاق

از اونکه بهش خیلی وابسته امـــ

از این حس تنهایی لعنتی

از اینکه نفس میکشمـــ خسته امـــــ ...


پــــ ن : اگر گریــه نمیکنـــم فکــر نکن از سنگـــــم !
مــن مـــــرد هستم ...
تنهـایی قـدم زدنم از گریـه کردنـ دردنـاکــــ تـــر استـــ...

+ بالاتر از سیا هی همرنگهست … مثل رنگ این روزهای من !

+ گاهی اوقات دلم میخواهد خرمایی بخورم و برای خود فاتحه ای بفرستم ؛

شادیش ارزانی کسانی که رفتنم را لحظه شماری میکردند !

+ ساکت نیستم لبهایم هم نسوخته است
تنها
تمام من
تاول زده
از آشی که نخورده ام…

+   بگذار آنچه از دست رفتنیست از دست برود!!!
من آنچه را میخواهم که به رنگ التماس آلوده نباشد!!!!

+   گاهی وقت ها آنقدر از زندگی خسته می شوم که دلم می خواهد قبل از خواب،
ساعت را روی “ هیچوقت ” کوک کنم . . .

+  بعضی آدما خطای دیدن ، آدم نیستن !

+   بهتره نداشته باشیش !
تا این که داشته باشی و ندونی با چند نفر شریکی !

91/10/05 16:39 بهـــ ـלּـاҐ


دلم دریای اتیشه دارمـــ میسوزمـــ از این تبـــ

تو اغوش یکی دیگه چرا تو فکرتمـــ هر شبـــ

تو همـــ شاید شبیه من گرفتاری و بی تابی

تو اغوش یکی دیگه به یاد من نمیخوابی

نگاهش میکنمـــ انگار همه دنیامو گمـــ کردمـــ

نمیدونه که تو چشماش به دنبال تو میگردمـــ

میاد دستامو میگیره بهم میگه چقد سردی

منمـــ میخندمـــ و میگمـــ عزیزمـــ اشتباه کردی

خیال دیدن چشماتـــ منو راحتـــ نمیذاره

دلتـــ یکـــ عمر احساسو به قلبـــ من بدهکاره

تو همـــ شاید شبیه من یه جایی اشتباه کردی

دلتـــ پیش منه اما نمیگی توبه برگردی

پشیمون میشی و انگار شبـــ و روزاتو گمـــ کردی

مثل من که شبـــ و روزمـــ داره رد میشه با سردی

یه رازی بین ما بوده که ما رو دور کرده از همـــ

ولی یادتـــ توی قلبمـــ نمیذاره ازتـــ رد شمـــ

حالا که قسمتـــ این بوده به یادتـــ اشکـــ میریزمـــ

از اینجا تا ته دنیا من از عشق تو لبریزمـــ

حالا که قسمتـــ این بوده باید همخونه شمـــ با غمـــ

که بعد از تو نمیتونمـــ واسه یک لحظه عاشق شمـــ ...

پـــ ن : نـبودنـت را بــاور کــرده اسـت قـلب تنـهایـم
امــا گـونـه هـایـم رد نـبودنــت را حـس مـیـکند …

بــازگـــــــــــــــرد
+
زیر باران گــــریه می کردم آرام و بیصدا تو چتر را بالای سرم گرفتی
اما همچنان گونه های من خیس از گریه ماند ...!
و تو هرگز نفهمیدی که چتر باید بالای دلم باشد نه روی سرم ...

91/08/13 1:27 بهـــ ـלּـاҐهر چقدر بد شدی بازمـــــ حرفـــــ رفتن نزدمـــــ

تو همش راهتو رفتی من همش راه اومدمــــ

تا به سختی ها رسیدی خودتو باختی چرا؟

اگه دوریمــــ دغدغتــــ بود دورمــــ انداختی چرا؟

هر کاری کردمــــ به چشتــــ اصلا نیومد

ببخش عزیزمــــ که همین ازمــــ براومد

چی شد اون حس زلالتــــ اون دل ساده و صافــــ

لااقل دستشو ول کن جلو من بی انصافــــ

من دلمــــ قد یه دریاستــــ ، طاقتمــــ خیلی کمه

نگیر دستاشو اقلا ، پیشمــــ انقد محکمــــ

تا یکی اومد سراغتــــ دل من رو پس زدی

تو کنار کشیدی اما کاش کنار میومدی...به هر دری زدمــــ که تو ، ارومــــ بگیری

حالا که خوبه همه چیمــــ ، تو داری میری

اگر چه رفتی عزیزمــــ با عشق تازه

ولیکن این در، رو به تو همیشه بازه

یه روزی خسته میشی از پرسه و ولگردی

یا پشیمون میشی از اینکه منو ول کردی

تازه خواستمــــ پر بگیرمــــ که شکستی بالمو

تو که جای زانـــــوهامــــ نیستی بفهمی حالمو...

پــــ ن : ... کاش بودی و میدیدی حالمو

+ یه حسی دارمـــــ این روزا...شاید مردمـــــ حواسمـــــ نیستــــــــــ

+ به سادگی رفـت ؛ نــه اینکه دوستم نداشت !
نـــــــــه ، فهمید خیییییییلی دوستش دارم !

+ تنهایی همین است ، تکرار نامنظم من بی تو
بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم

91/06/24 13:23 بهـــ ـלּـاҐفلکــــ کور استـــ دلم شوریده در شور استـــ

صدای خنده و آواز میاید ز کوی دلبرمـــ امشبـــ

صدای ساز می آید

دلم بی وقفه میلرزد نمیدانم چرا تنگـــ استـــ و میترسد

قدم لرزان به سوی کوچه می آیمـــ

وبا خود زیر لبـــ آهسته میگویمـــ

خدایا ترس من از چیستـــ ؟

عروس جشن امشبـــ کیستـــ ؟

صدای همهمه با ورود شیخ عاقد میشود خاموش

صدای شیخ می آید... وکیلمـــ من

جوابـــ ده...وکیلمـــ من

صدای آشنایی بله می گوید

و مردمـــ یکصدا باهم مبارکـــ باد می گویند

خدای من صدای اوستـــ صدای آشنای اوستـــ

دلم در سینه میلرزد

برای مدتی ساکتـــ برای مدتی خاموش

و ناگه نعره امـــ در کوچه میپیچد

مبارکـــ نیستـــ مبارکـــ نیستـــ

نگار من عروس جشن امشبـــ نیستـــ

بگوییدمـــ دروغ استـــ انچه شنیدمـــ دروغ استـــ

انچه فهمیدمـــ دروغ استـــ

ولی افسوس صدای نعره امـــ در ساز میمیرد

و داماد سرخوش از نگارمـــ بوسه میگیرد

فلکـــ کور استـــ زمین و آسمان کور استـــ

خدای من چه کس میگوید این سان ساکتـــ و آرام بنشینی

چه کس میگوید این سان بی تفاوتـــ بر لبـــ این بام بنشینی

اگر مردم نمیدانن تو که نادیده میدانی

همین دختر که امشبـــ بله میگوید عروس ماستـــ

عروسی که امشبـــ ره به سوی هجله می گوید

قسم میخورد عروس ماستـــ

عروس هجله گاه ماستـــ چه شد آن عهد و پیمانش

کجا رفتـــ آن قسمـــ هایش ؟!

به یعنی عهد و پیمان هیچ !

وفا و عشق و ایمان هیچ !

قسمها اشکـــ ها حتی خدا هم هیچ !

عجبـــ دارمـــ چرا یا ربـــ تو خاموشی

چرا در خود نمی جوشی

گمان دارمـــ تو همـــ با نو عروس خویش

گرمی ،عشرتـــ می نوشی

وگرنه کسی این صحنه را میبیند و خاموش میماند

من امشبـــ از خودمـــ از تو از این دنیا که هیچ اعتبارش نیستـــ

بـــــیـــــــزارمـــ

من امشبـــ سختـــ بیمارمـــ

رفیقان باده بردارید و بر بالین این بیمار بگذارید

شما آخر نمیدانید عروسی را به هجله میرانید

که تا دیروز نگارمـــ بود بهارمـــ بود و

در آغوش من قرارمـــ بود

نمیدانمـــ چرا این آسمان امشبـــ نمیبارد

برای گریه کردن یکـــ بهانه لازم استـــ

این هم بهانه پس چه میخواهد

چرا مردم ره ان خانه را با شوق میپویند چرا

در آن خانه بجز نفرتـــ چه میجویند

بمیرند آن کسانی که امشبـــ یکصدا باهم مبارکـــ باد میگویند

به عشق و عاشقی سوگند که امشبـــ را مبارکـــ نیستـــ

فلکـــ کور استـــ دلم بیدار و رنجور استـــ

نگارمـــ شاد و خندان استـــ

درون هجله بوسه باران استـــ

به دامادش بگویید نو عروسش با کسی هم عهد و پیمان استـــ ...پـــ ن : سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند،
و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . .

+ کاشکی یکی بود که فقط با یکی بود …

+ ردیف را گم کرده ام قافیه را رها

آزادِ آزاد درد می کشم ...


91/05/06 20:39 بهـــ ـלּـاҐنمیدونستمـــ که روزی میری تنها میمونمـــ

کنار خاطراتتـــ با غصه جا میمونمـــ

تویی که می دونستی بدون تو نمی تونمــــ

حالا تنهامـــ و اشکامـــ میریزه به روی گونمـــ

تویی که عشق من بودی خیانتـــ کردی و حالا

شدمـــ اواره و ولگرد تو این ویرونه ی دنیا

نمیشه باورمـــ اصلا دیگه نیستیمـــ کنار همـــ

منو بازیچه کردی تو خداییش این نبود حقمـــ

دل بیمار و رنجورمـــ نداره تابـــ این دوری

نبودتـــ مثـــ جون دادن کنار گریه و زاری

دیگه نیستـــ چاره جز رفتن گذاشتی پا رو احساسمـــ

دیگه تو اغوشتـــ جا نیستـــ واسه هق هق هر روزمـــ

دیگه راهی واسه من نیستـــ واسه موندن کنار تو

که شبیه برگـــ پاییزی بیفتمـــ زیر پای تو

همه شبهامـــ شده گریه کنار خاطراتـــ تو

حلالمـــ کن اگه مردمـــ به پای این گناه تو....

91/03/01

Saat : 20:15

BeHnAmپـــ ن : می گویند عشق آنست که به او نرسی و من می دانم چرا ...!
زیرا در روزگار من،
کسی نیست که
زنانه عاشق شود
و مردانه بایستد...

+ عجـــــــــیب است ...
یــــک جای کــار اشکال دارد ،
نه به پدرم رفته ام ؛ نه به مادرم !
مــــــــن بر باد رفته ام ... !

+ بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهم ...
دلـــــــــــم را مـیگویـــــــــــــم ... !
آخــــــــر تــــورا از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم ...


91/04/09 22:44 بهـــ ـלּـاҐبنویسمـــ از نگاتـــ یا که دلتنگـــ بشمـــ

طرح چشماتو همش رو کاغذا میکشمـــ

بنویسمـــ از صداتـــ یا که خاموش بشمـــ

از لحظه هاتـــ گذر کنمـــ یا که فراموش بشمـــ

بازمـــ پریشون شدمـــ ، ولی تو باز نیومدی

چه جوری اون لحظه تلخ ، تو حرفـــ رفتنو زدی

دوباره فکر بودنتـــ دنیامو رنگی میکنه

ترانه هاموهم ببین به این قشنگی میکنه

بنویسمـــ از دلمـــ یا که داغون بشمـــ

بنویسمـــ از تو یا یه غزلخون بشمـــ

دل من به خاطراتـــ داره راضی میشه

اونی که مونده برنده توی بازی میشه...

بازمـــ پریشون شدمـــ ، ولی تو باز نیومدی

چه جوری اون لحظه تلخ ، تو حرفـــ رفتنو زدی...!!91/03/29 14:45 بهـــ ـלּـاҐ


خودمـــ با خودمـــ آشتی میکنمـــ

خودمـــ با خودمـــ هی به همـــ میزنمـــ

من انقد تنها شدمـــ بعد تو

که با سایمـــ اینجا قدمـــ میزنمـــ

بدون بهونه بدون دلیل

برای خودمـــ عطر و گل میخرمـــ

مثـــــ آدمایی که دیوونه ان

صداتـــ میکنمـــ

اسمتو می برمـــ...

خودمـــ با خودمـــ زندگی میکنمـــ

خودم میگمـــ و هی خودمـــ میشنومـــ

دلمـــ خیلی از دستـــــ دنیا پره

صدای تو رو دیگه کمـــ میشنومـــ

خودمـــ با خودمـــ درد و دل میکنمـــ

تا از گریه از غصه خوابمـــ بره

میدونمـــ نمی فهمی تو این اتاق

چقد زندگی بی تو سختـــــ میگذره...

ته تنهایی همینجاستـــــ که میگن

این همون آخر دنیاستـــــ که میگن...

پـــ ن : ترکت میکنم و تنهایت میگذارم...
تا بیش از این انرژی ات را صرف نکنی برای...
صادقانه دروغ گفتن...

+ این آینده کدام بود که بهترین روزهای عمر را حرامِ دیدارش کردم …

+ ای کاش اینو می فهمیدی که خوشبخت شدنت

در گرو بدبخت کردن من نبود... (مخاطب خاص)91/03/15 14:43 بهـــ ـלּـاҐ

یه عالمه حرفـــ پشتمه

خبر ندارمـــ که چی شد

میون عشق من و اون

یهو چطور جدایی شد

نمیدونمـــ که این کارا

باعثـــ این سیاهیه

خود کشی اون از روی

نگاهای ناپاکیه

سوزوندش آتیش خونمو

گرفتـــ منمـــ گفتمـــ نرو

خاکسترش موند واسه من

میکوبمـــ دیوار سرمو

عشقش واسه من کمـــ نبود

اون بود که دورمـــ غمـــ نبود

الا نگاهای حسود

میون ما مشکل نبود

حالایه 40روز میشه که

از رفتنتـــ گذشته و

جز ریش و مشکی پوشیدن

کاری نکردمـــ واسه تو...

داغون و خستمـــ این روزا

صبرمـــ سر اومده دیگه

میخوامـــ یه دمـــ آرومـــ باشمـــ

غصه مگه امون میده

پس کی میشه نوبتـــ من

خدا فرصتـــ نده به من

میخوامـــ برمـــ به دیدینش

دارمـــ میامـــ ای عشق من

چشماتو از رو من نبند

ببین که اومدمـــ بخند

دوباره شاد و بی غمیمـــ

از اینکه ما پیش همیمـــ...


پـــ ن : همه یهویی ها خوبن :
یهویی بغل کردن
یهویی بوسیدن
یهویی دیدن
یهویی سورپرایز کردن
یهویی بیرون رفتن
یهویی دوست داشتن
یهویی عاشق شدن
اما امان از یهویی رفتن !

+ گریه کار کمی ست برای توصیف نداشتنت …
دارم به رفتار پرشکوهی شبیه به مرگــــــ فکر می کنم …

+ همه ی کارهایت را بخشیدم جز آن تردید آخر هنگام رفتنت
که هنوز مرا

به برگشتنت امیدوار نگه داشته . . .

91/02/22 14:29 بهـــ ـלּـاҐ


کجا داری میری بی من نمیتونی نمیتونی

منو تنها نذار بی رحمـــ نمی تونی نمی تونی

بذار واضح بگمــــ عشقمـــ که من بی تو نمی تونمـــ

همین روزاستـــ که میبینی چقد غمگین و افسردمـــ

همیشه یاد توستـــ بامن منو تنها نذار عشقمـــ

یه عمریه که میسوزمـــ نمیپرسی چیه دردمـــ

بذار با وسعتـــ دردامـــ بازمـــ باشمـــ کنار تو

غرورمـــ زیر پاهاته الهی من فدای تو

چر از چشمتـــ افتادمـــ ! کی رو آوردی جای من ؟

الان تو آغوش اونی؟! واااای به حال من

تو دستتـــ توی دستاشه منمـــ دستمـــ تو دست مرگـــــــــــ

تو داری می بوسی اونو منمـــ میزنمـــ این شاهرگـــــــــــــ

91/7/1

BeHnAm

91/02/13 22:38 بهـــ ـלּـاҐ


خدا دلگیرمـــ از دستتـــ

چرا خالیه باز دستامـــ

برامـــ حسرته که یکبار

منو بلند کنی از جامـــ

خدا بهش بگو مردمـــ

خدا بگو که برگرده

شاید این رفتن آخر

اونو از را به در کرده

بگو بی معرفتــــ برگرد

چرا حلقتـــ توی خونستــــ

تو که نیستی تو این خونه

این خونه شکل ویرونستــــ

بگو بی معرفتــــ برگرد

بگو با من چیکار کرده

نمیدونمـــ چرا باختمـــ

شاید دعاش اثر کرده

نمیدونمـــ که روزاتو

چطور بی من سر کردی

میخوامـــ واضح بگمـــ عشقمــــ

نیازی نیستــــ که برگردی

نیازی به ترحمـــ نیستــــ

نیازی نیستــــ به دلداریتــــ

بذار واضح بگمـــ عشقمــــ

جوابمـــ کردن انگاری

ببخش عشقمــــ اگر امشبــــ

یه کمـــ حرفای من رکــــ نیستــــ

به این دکترا حالی کن

دوای درد من شکــــ نیستــــ

میدونمـــ عشقمــــ هنوزمــــ

تو ازمـــ دلگیری

توکه کنسل کرده بودی

کجا داری میری؟

نمیدونی قلبــــ تنهامــــ

چطوری روزا رو سر کرد

اینمـــــ از آخرین حرفمـــــ

تورو قران بیا برگرد...


پــــ ن : هرگاه خبرمرگم راشنیدی درپی مزاری باش که بر سنگش نوشته:
ساده بودم ، باختم!
+ 
آدم ها منتظرند جهتی را اشتباه بروی،
آن وقت است که آوار میشوند رویت،
و فراموش می کنند تمام مهربانی هایت را . . .
+ 
اگر روزی رسیدی که من نبودم
تمام وصیتم به تو این است

" خوب بمان "
از آن خوب هایی که من عاشقش بودم .... !

91/01/06 19:20 بهـــ ـלּـاҐامسالم مث هر سال بدون تو تموم شد

امسالم گذشت و باز مث هر سال حروم شد

امسالم مث هر سال نیومدی تو پیشم

کم کم دارم از دوریت  دیگه افسرده میشم

خسته شدم از اینکه تنهایی بشینم

تو کنج اتاقم هی عکساتو ببینم

خسته شدم و میخوام یادم بره هستم

من از همه ی دنیا دلگیرم و خستم

این عید رو نمیخوام، من عیدی ندارم

این عید واسه من روز عذابه

عیدم مث هر روز هر روز مث دیروز

من حال دلم خیلی خرابه


احساس میکنم دارم دق میکنم این جا

این خونه یه زندونه این خونه و هر جا

هر جا که نشونی از تو اون اونجا نباشه

دق مرگ شدم و میخوام این دنیا نباشه

احساس میکنم دیگه هیچ راهی ندارم

من موندم و تنهایی با این دل زارم

میسوزم و میسازم من هیچی نمیگم

اما عزیزم عید رو تبریک به تو میگم

این عید رو نمیخوام، من عیدی ندارم

این عید واسه من روز عذابه

عیدم مث هر روز هر روز مث دیروز

من حال دلم خیلی خرابه...
90/12/28 23:2 بهـــ ـלּـاҐ


یه حسی دائما می گه از اول اشتباه کردم

از اینکه عمرمو با تو کنار توتباه کردم

تموم زندگیم بودی شب و روزم کس وکارم

حالا نیستی و شبهامو کنار گریه بیدارم

بدون هیشکی به غیر تو به قلب من نمیشینه

دیگه هرگز کسی ما رو کنار هم نمی بینه

صدای خنده های ما توی خونه نمی پیچه

خدایا سهم من از اون همه عشقم چرا هیچه

می گفتی بی من آرومی ولی باور نمی کردم

دیگه از عمق دلتنگی پیشمون بر نمی گردم

دیگه از تو توی ذهنم یه بی همتا نمی سازم

واسه برگشتنت دیگه بهت من رو نمی ندازم

یه عمر از رو نمی رفتم نمی گفتم جدا می شی

امیدم بوده که روزی به عشقم مبتلا می شی

خودت می بینی که دارم تو اوج عاشقی می رم

ولی اینبار سراغتو از این و اون نمی گیرم

درسته قسمتم اینه ولی عشقت نمی میره

بدون هرگز کسی جاتو توی قلبم نمی گیره

خدا بدجور داغونم بیا و باوفایی کن

خداوندا بیا امشب در حق من خدایی کن90/12/09 22:38 بهـــ ـלּـاҐیه وقتایی دلم میگیره ساده

زمونه بازی رو یادم نداده

یه وقتایی دلم دستاتو میخواد

تو کی رفتی که من یادم نمیاد

یه وقتایی میخوام دیوونه تر شم

که از حالت کنارش باخبر شم

یه وقتایی میخوام برگردی پیشم

تا بغضم نشکنه آروم نمیشم

یه وقتایی مث حالا هوای گریه دارم

یه وقتا آرزو دارم ببارم

یه جور حسی مث بودن

مث اشکای عاشق

مث قلب ترک خورده تو هق هق

مث روزی که رفتی از کنارم

هنوز یک لحظه آرامش ندارم

هنوز باور نکردم دیگه رفتی

آخه حتی خداحافظ نگفتی

یه تصویری روی دیوار که از قلبم نمیره

غمت میمونه تا این دل بمیره

شب و گریه من و عکست

چه دنیای غریبی

بازم انگار دارم حال عجیبی...!!

پـــــــرســــــــپـــــولـــــــــــــــیـــــــــــس

90/11/13 16:4 بهـــ ـלּـاҐ