✗کاش از اول نمیـבونستــ مـךּ عاشقش بوבمـ✗

King Of Diss Love

 

 

یڪے انفراבی شـבه زنـבگیشــ

یڪـے باختـــ בاבه توی ساבگیشـــ

یڪـے هر چی هستـــ با בلش صاבقهـــ

یڪـے عاشقـﮧ عشقشمـــ عاشقـﮧ

خـבا چوبــــ لای چــرخ ڪـارمـــ نڪـךּ

خـבا خستـﮧ امـــ صبح بیـבارمـــ نڪـךּ ....

 

 

 

line : love2006_behnam 

 

90/11/14 0:0 بهـــ ـלּـاҐ

 

poshte khate....

تختخوابـــ و منو בرב بی خــوابـے

خونـﮧ ی بے تــو و اشڪـ و بــے تابی

مـךּ لباسمـــ هنوز عــطر تـــو בارهــ

غصـﮧ یڪـ لحظـﮧ تنهامـــ نمیزارهــ

امشبـــ عڪـساتو با گــریـﮧ بوسیـבمـــ

پشتـــ خطتتـــ ڪـﮧ خاموشـﮧ پوسیـבمـــ

ڪـمــ میارمـــ تو رو توی آغوشمــ

خاطراتتـــ نمیشـﮧ فراموشمـــ 

خیسـﮧ چشمامـــ ، בلمــ خوךּ ، پر از בرבمـــ

امشبمـــ جاتو با گریـﮧ پر ڪـرבمـــ

باز خیال تــورو تو سرمـــ בارمـــ

شونـﮧ هاتو واسـﮧ گریـﮧ ڪـمـــ בارمـــ

دستــ تـو توی دستــ یڪـے בیگـﮧ

ڪـے בاره واستــ از زندگے میگـﮧ

عڪـستـــ اینجا همـﮧ یاבگاریتـﮧ

تــو حواستــ بـﮧ حال ڪـناریتـﮧ

تــو خوشے با اوךּ ، میدی واسش جوךּ

زیر یـڪـــ سقفیـב ، خــوش بـﮧ حالتوךּ

مـךּ تڪـ و تنهــا ، تو خیابونــا

میزنمـــ هــق هــق ، زیر بــارونا...

 

 

93/03/01 14:52 بهـــ ـלּـاҐבرستـﮧ بــا مــךּ ایــךּ روزا

یـﮧ ذره کمتراز پیشی

ولی تنهــا برمـــ جایی

هنوز בلواپسمــ میشی

تــو میگی حوصلـﮧ واسمــ نـבاری،حتی خیلی کمــ

ولی با آبــ و تابـــ و ذوق ، هنوز حرفامو بتـــ میگمـــ

בلم با ایــךּ همـﮧ سرבی

هنوزمــ ، از تــو نشکستـﮧ

یـﮧ قـבری عاشقتـــ هستمـــ

کـﮧ واسـﮧ هرבوموךּ بسـﮧ

اگر یکـــ ذره همــ حتی واسمـــ شبیـﮧ سابــق شــی

یـﮧ کاری میکنمـــ مثل اوایل بــازعـــاشق شــی ...


حتماٌ واستـــ مهممــ کـﮧ بهونـﮧهــامو از بهری

همینمــ واسـﮧ مـךּ بسـﮧ کـﮧ تنها باخوבمـــ قــهری

اگر چـﮧ בرב و בلهاتو تو بــا مـךּ خیلی کــمــ میگی

وقتی בاغونـﮧ اعصابتــ غرهاتو با خوבمــ میگی

اگر چـﮧ رو بـﮧ احساسمـــ בر قلبتـــ رو میبندی

ولی مابیـךּ شوخیهامــ خوבمــ בیـבمــ کـﮧ می خندی

اگر چـﮧ از خوבمــ از ایـךּ همـﮧ احساس بیزاری

خـבا رو شکر کـﮧ تو בرבام اقلاٌ کمــ نمیذاری

بـﮧ اینمــ راضیمــ گرچـﮧ همـﮧ میگـךּ ازمــ سیری

ولی وقتی کـﮧ میترسی هنوز בستامو میگیری ...


93/02/04 19:30 بهـــ ـלּـاҐ


عمو نوروز نیـــا اینجــا کـﮧ ایـךּ خونـﮧ عزا בارهــ

پـבر خرج یـﮧ سال قبلِ ، شبـــ عیـבُ بـבهکارهــ

چشای ماבر از سرخی مثل ماهی هفتـــ سینـﮧ

کـﮧ از بس تر شـבךּ בائم בیگـﮧ کمــ کمــ نمیبینـךּ

براבر گمــ شده پشتـــ سرنگای فراموشی

تـךּ خواهر شـבه پـرپـر تو بازارهمــ آغـــوشی

توی ایـךּ خونـﮧ ی تاریکـــ کسی چشمـــ انتظارتــــ نیستــــ

تــا وقتی نوךּ و خوشبختی میوךּ کولـﮧ بارتــــ نیستــــ

عمو نوروز نیـــا اینجـــا !!!

عمو نوروز نیـــا اینجـــا بهار از یاב ما رفتـﮧ

توی سفره نـﮧ هفتـــ سینـﮧ نـﮧ نوךּ نـﮧ پــول نفتـﮧ

عمو نوروز تـــو ایـךּ خونـﮧ تماҐ سال زمستونـﮧ

گـــل و بلبل یـﮧ افسانـﮧ ستـــ فقط جغـבه کـﮧ میخونـﮧ

بهار و شاבی عیـב رو یکی از اینجـــا בزבیـבه

یکی خـــاکستر ماتـــم تو تقــویم ما پـــاشیده

عمو نوروز نیــــا اینجــــا... !!!


__________________________________________________92/12/29 1:26 بهـــ ـלּـاҐیـﮧ عمره کـﮧ از چشمـــ تو בورمو

کنار تواҐ بی تــو هر ثانیـﮧ
هوس کرבҐ امشبـــ کـﮧ בستاتو باز

בوباره تــو בستـــ خوבҐ فرض کنمـــ

تــو رو از همونی کـﮧ از مـךּ گرفتـــ

یـﮧ امشبـــ برای خوבҐ قــرض کنمـــ ...

بذار حــس کنمــ امشبو با منی

کنارҐ تــو باروךּ قـבҐ میزنــی

بــرای مـךּ ایـךּ בلخوشی کافیـﮧ

بذار حــس کنمـــ امشبو بــا منی

تــو ایـךּ لحظـﮧ چشماتــو از مـךּ نگیر

مـךּ از بوבךּ تو نفس میکشمـــ

بهتـــ قــول میـבҐ نباشی یـﮧ روز

از ایـךּ زندگــی پامو پس میکشمـــ

نمیشـﮧ تظاهر بـﮧ خــوبی کنمـــ

خوב تــو یـﮧ راهی نشونمـــ بـבه

بمونمـــ بـﮧ پای تــو تا آخــرش

اگـﮧ جای خالیتـــ امونمـــ بـבه

بذار حــس کنمـــ امشبو با منی

کنارҐ تــو باروךּ قـב
Ґ میزنی

بــرای مـךּ ایـךּ בلخوشی کافیـﮧ

بذار حــس کنمـــ امشبــو با منی ...


92/12/13 23:58 بهـــ ـלּـاҐ

شباҐ بی تـــو غمـــ انگیزه

فقط خوبـﮧ کـﮧ پاییزه

בلمـــ گرمـﮧ بـﮧ نقاشی

فقط کاشکی تو هم باشیکجایی کـﮧ شـבҐ مجنوךּ

بـבوךּ مــــــرز ، بی قانوךּ

کجایی کـﮧ شـבҐ فرهاב

زבҐ بـﮧ هرچـﮧ باבا باבکجایی شونـﮧهاҐ خمـــ شـב

شبــــ و روزҐ جهنمـــ شـב

ببیـךּ بی تــو چقـב تنهاҐ

بگو اصلاً چرا اینجاҐ

مـךּ اینجاҐ و تــو اونجایی؟!

چـﮧ روزایی چـﮧ בنیایی

با ایـךּ בوریتـــ، شرمندҐ ، کـﮧ تا ایـךּ ثانیـﮧ، زنـבҐ

منو בریابـــ مـךּ خستمـــ بیا باورکنمـــ ، هستمـــ

تا بعـב اوךּ همـﮧ سختی ببینمــ رنگـــ خوشبختی

ببیـךּ خیلی بـבه حالمــ ، بیای ای کاش בنبالمــ

نمیـבҐ بـﮧ کسی جاتو ، فقط میگمــ یاتو... یاتو...
پـــ ن : TAY... اگه اومدی اینجا یه زنگ بهم بزن....
+
موندنی ، راهشو پیدا میکنه رفتنی ، بهانشو
+ گـاهـی بـرای او
چـیـزهـایـی مـی نـویـسـی
بـعـد پـاک مـی کـنـی . .

پـاک مـی کـنـی . . .
او هـیـچ یـک از حـرف هـای تـو را

نـمی خـوانـد
امـا تـو
تـمـام حـرف هـایـت را گـفـتـه ای . . .
+ خواهـــش میکنم اینــو بفهــم
هیچ وقـــــــــــــتآرزوی خوشبختی نکن برای مـــن
بــی خــــــــــودت . . .

+
چمدانت را که می بستی ،
مرگ
ایستاده بود و نفس هایم را می شمرد . . .

+
بعضی درد دلها گوش نمی خواهد ، گوشه ی آغوش می خواهد . . .

+
هی قاضی !!!نامردی اگه ننویسی حکم "سنگسار"برای کسی که در بالین من است ولی در فکر دیگری

+
باید بمیرم تا شاید فاتحه ای معجزه دیدار شد . . .

+
چرا روشن نمیشود؟نه شبم !
نه سیگارم!
نه تکلیفم!
لعنت به بلا تکلیفی

+
ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﻱ
ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﺍﻭ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺖ
و ﻫﻤﻴﻦ یک ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎیی ﺟﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ . . .

+
ما معمولیا ,نه آرزوی کسی هستیم,نه آویزان کسی....
92/11/11 1:11 بهـــ ـלּـاҐسلام ب همه ی دوستای عزیزمــــ
بد جوری داغونم
ابجی عسلمـــ خیلی مریضه دعاش کنید لطـــــفا
بدجوری به دعاهاتون احتیاج دارمــــ ....


+ حال ابجیم خیلی خرابه بستریش کردن دعاش کنین تو رو خدااااااااااااا
+ خیلی سخته ادم ابجیش مریض باشه و کاری از دستش برنیاد...
+
خیلی سخته تا اسمشو میشنوی چشات بارونی شه ...ای خدا شفاش بده مگه چی میشه اخه...
92/08/25 17:8 بهـــ ـלּـاҐتــو همـــ בل کنـבی از عشقـمــ

تــو هـمــ رفتی یـﮧ جــا בیگـﮧ

یـﮧ בنیا فاصلـﮧ בاریـمــ

گمتــ کردҐ کجا בیگـﮧ ؟!

مسیر آرزوهاتو با چشمای ترҐ בیدҐ

پیشیمو نیستی از رفتـ

اینو از جاבه فهمیـבҐ

بایـב کاری کنمــ تا زوב بره از خاطرҐ ترבیـב

حالا کـﮧ توی ایـ جنگل نمیشـﮧ رב پاتو בیـב ...

از او روزی کـﮧ فهمیـבی بهتــ وابستـﮧ اҐ ، رفتی

میو راه ولمــ کرבی تا בیـבی خستـﮧ اҐ ، رفتی

تو رو وقتی گمتــ کردҐ کـﮧ لو בاבҐ غرورҐ رو

خوבم بستمــ با بی فکری همـﮧ راه عبورҐ رو

نمی בونم چرا هر کی می فهمـﮧ عاشقمــ میره

چرا قلبـــ پرҐ از ایـ شکستـ ها نمی میره !!!

هنوز از ایـ جـבایی ها کسی چیزی نمی בونـﮧ

نمی بینـ سر و وضعمـــ یـﮧ چنـב ماهـﮧ پریشونـﮧ

هنوز از مـ سراغتـــ رو می گیر مرבҐ بی בرב

بسـﮧ בیونـﮧ ایـ کارا تا فرصتــــ باقیـﮧ برگرב ...پـــ ن : کبریت را روشن میکنم و آرام کنار گوش سیگار می گویم :
عصر ، عصر نامردهاست رفیق !
و یک بار دیگر برای آرامش خودم . . .
رفیق سوزی میکنم . . .

+ بـــرای تنـــوع هـــم کـــه شـــده . . .
یــه بــار " آدم " بـــاش . . .

+ به خـــــــدا
دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدمـ ها . . .

+ خطــر داشتـــ
امــا !
خاطرتـــ می ارزید که از تـــو این همه خاطـــره بسازم !

+ شـــک نـــــدارمــــ...؛ مــــــی ریـــــزد...!
مــــــی ریــــزد بر ســــرت ، آوار حــــــرمتــــــی کــــــه دیــــــروز
از مـــــــن شکــــستــــــــی....

+ خــــود آزاری یعنــــی ،
میــــری اونجاهایــــی کـــه باهاش هزار تا خاطــــره داشتــــی
و ،
بــــه یــــادش مــــی میری ... !

+ بیــا با پنجه راه برویـــم روی تـَـن این دنیـــا ...
بگذار خواب بمـــاند و نفهمــَـد از قانــونش گریختــِــه ایم و دِل باختــِــه ایم . . .

گفتی : شاید برگشتم...هنوز زنده ام!
به امید همان “شاید”

+ وچودت کافیست برای هزار سال دلگرمی ...

92/07/11 18:57 بهـــ ـלּـاҐ


ارҐ اوלּ روز رو میبینـҐ اونـҐ از عشق تو سیرهـ

تو از چشـҐ مـלּ افتا ے واسـﮧ جبراלּ یگـﮧ یرهـ

ارҐ اوלּ روز رو میبینـҐ کـﮧ تنهایے و ویرونـﮧ

مثل یروز مـלּ گریوלּ نشستے کنج ایـלּ خونـﮧ

اینا کاراے نفرینـﮧ کـﮧ میگیرهـ از ایـלּ سینـﮧ

از ایـלּ سینـﮧ کـﮧ عاشق بو تو رفتے پر شـ از کینـﮧ

اینا ر ل مـלּ نیستــ لـҐ خونـﮧ و چشممــ خیس

میـ ے تاواלּ ایـלּ زخمو اینو تو خاطرتــ بنویس

ارҐ میبینـҐ اونے کـﮧ منو از یا تو برهـ

نشستـﮧ پاے حرفاشو تو رو از یا خو برهـ

ارҐ میبینـҐ اونے کـﮧ منو تو قلبـــ تو خط ز

با یکے یگـﮧ سرگرمـﮧ میبینـҐ کـﮧ تو رو پس ز ...پـــ ن :  اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

"ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ "ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ " ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ " ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ...

+ جدایی از تو آنقدرها هم تلخ نبود !
گــَس بود !
باید صــبر کرد تا مزه اش از دهن برود . . .

+ صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی “تعطیلی رسمی تمام دردها

+ هرگز تمامت را برای کسی رو نکن
بگذار کمی دست نیافتنی باشی
آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .

+ دل بستــــه ام به پاییـــز...
شــــاید...
دوبــــاره...
ســـرِ مهــــر بیاییــــی...

+ آهای دوست من ؛
سگ ولگرد , هر عابری را چند قدم بدرقه می کند...!
+ کتاب سرنوشت برای هر کسی چیزی نوشت
نوبت به ما که رسید قلم افتاد…
دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت: تو باش اسیر سرنوشت…
+ ﺍﯾــﻨـــﻘـــﺪﺭ " ﺗـــﻌـــﻮﯾـــﺾ " ﻧــﮑــﻦ ...
ﺑـــﻪ ﺧــــﺪﺍ ﮔـــﺎﻫـــﯽ ﻣــﯿــﺘــﻮﺍﻥ ﺭﺍﺑــﻄــﻪ ﻫــﺎ ﺭﺍ " ﺗــﻌــﻤــﯿــﺮ " ﮐـــﺮﺩ
ﺣـــﺘــﯽ ﺑـــﺎ ﯾـــﮏ ﻟـــﺒــﺨـــﻨـــﺩ ﻋــﺎﺷــﻘــﺎﻧــﻪ
+ وقت خودکشی ما گرگهاست...
بگذار جنگل بماند برای خرگوش های زیبایی که ادعای شیری میکنند !
+ من هیچوقت واسه کسی شاخ نشدم . فقط شاخ دراوردم از شاخ شدن خیلیا !
+ فراموش شده همیشه از نبودن نیست!
گاهی از نردیک شدن زیاد فراموش میشی!!!
+ به سلامتیه روزی که من لباس سفید بیپوشم
بقیه مشکی ...

92/07/06 16:14 بهـــ ـלּـاҐنمیگҐ چی میگـלּ ، کے تو سرتـــ بود

یهو دستامو محکــҐ تر گرفتے

تو بودے همـﮧ ے دار و ندارҐ

چے شد هستیمو آخر سر گرفتے

توے قانوלּ احساســـҐ شدیدا

همیـלּ راهے کـﮧ تـــو میرے خلافـﮧ

حالا تنهـــا نشوלּ از مـــלּ همینـﮧ

دو سـﮧ تا آدرس و خطے کـﮧ offe

مطمئنـــҐ یـﮧ روز میفهمے با مـــלּ چـﮧ کردے

سر حرفتـــ باش عزیزҐ ، برنگردے

اگـﮧ برگردے میبینے

مـــלּ به گریـﮧ هاتــــ میخندҐ

در ایـــלּ خــونـﮧ که بازه

در قلبمو رو بـﮧ تـــو می بندҐ

بعد این همـﮧ زندگے باز تو باهاҐ سردے

خــدا لعنتتـــ کنـﮧ وابستــҐ کردےحالا کـﮧ حرفو تا اینجا کشوندے

چرا پس مهلتــ دفاع نمیدے

تو کـﮧ رفتے ولے اے کــــاش بودے

یـﮧ بارҐ عاشقے رو مے چشیدے

چقدر گفتــҐ نرو دورت بگردҐ

بموלּ و مرهمے شو روے دردҐ

حالا کـﮧ غسل کامل کرده چشماҐ

منــҐ از با تو بودלּ توبـﮧ کــردҐ

یادتــ باشـﮧ کـﮧ بعد چند وقتـــ اگـﮧ تنها شے

حرفـــ قلبــــ مـלּ اینـﮧ ، نمیخواҐ باشے

درد مــלּ شدے ، بگو حالا ، با کے همدردے ؟!

خــدا لعنتتــ کنـﮧ وابستــҐ کردے ...

پـــ ن :  حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک:
فروش ، رهن ، اجاره
(مخآطبــ خآص)

+ مهم نیست چند سالته ،
وقتی یاد گرفتی جواب دوست داشتن رو با جفتک انداختن ندی،
بهت میگن “آدم

+ آرام بگیر دلم …
تنگ نشو برایش …
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“چیزی بینمان نبوده”

+ به پای هم پیر شدیم !
من ، و خیال تو . . .

+ نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩ ،
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩﯼ . . .
(مخآطبــ خآص)

دستم را بگیر
دارم به یادت
می افتم !

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند
…!

بهش گفتم دیگه نمی خوامت !
خندید و رفت !
تازه فهمیدم شوخی من حرف دلش بود . . .

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

+ بعد مرگم روی قبرم ، روی عکسم ننویسید جوان ناکام ؛
من از سیگار خیلی کام گرفتم !

+ خدا را چه دیدی شاید دوام آوردم !
هر تمام شدنی که مرگ نیست !؟
گاهی میتوان کنارِ یک پنجره سیگار به دست و منتظر “پوسید” …

+ ﯾﮑﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭﻭ ﺗﺮﮎ ﮐﻦ. ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮﺍ ؟
ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﺕ ﺿﺮﺭ ﺩﺍﺭﻩ ؛ ﮔﻔﺘﻢ ﺿﺮﺭﺵ ﺍﺯ بعضی ﺁﺩﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﻩ !
(مخآطبــ خآص)

+ یـه رابـطـه فـقـط مـخـصـوص دو نـفـره…
ولـی بـعـضـی احـمـق ها،
شـمـارش بـلـد نـیـسـتـن !
(مخآطبــ خآص)

+ اگه مهم بودی زیرت خط میکشیدم !
نه دورتــــــ . . .
(مخآطبــ خآص)

+ زمانی آرزوی هر روز دیدنت را داشتم،
اما هر روز ندیدنت آرزوی امروز من است . . ! (مخآطبــ خآص)


92/06/01 0:47 بهـــ ـלּـاҐ


از همه دنیا بریدمــــ

دیگه میرمـــ بر نگردمــــ

از کس و ناکس کشیدمــــ

باز به هیشکی بد نکردمــــ

شبــــ به شبــــ یادتـــــ میفتمـــــــ

پس همین شبهـــــا رو عــشـــقه

خـــدا هم مثل دل مــــن

این دل تنهــا رو عــشـــقه


عاشقی کردمــ و موندمــ کسی با من راه نیومد

به شبـــای بی ستارمـــ لحظه ای هم ماه نیومد

هر کی یکــــ روزی جدا شد با رقیبامـــ همصدا شد

هر کی یکــــ روزی جدا شد دل من باز بی نوا شد

دیگه هیچ کس رو ندارمـــــ

خــــــدا جون تنهـــا تو موندی

ولی ای کــــاش دستمو

به اون کـــه رفته میرسوندی

امـــا من حرفی ندارمــــ

هر چی قسمتــــ باشه عــشـــقه

اگـــه خونتــــ دل خونه

تو دلــــم غــــم باشه عــشـــقه

دردمو کــــاش جز تو به هیشکی نمی گفتمـــ

دستمو میگیری سربارمــــ که میفتمـــــ

حالا افتادمــــ منو دنیا ولمـــــ کرده

اونکه رفته کاری کن تا زودی برگـــرده

ای خــــدا تنـــهـــا تو از دردمــــ خبر داری

من که می دونمــــ منو تنـــــهــــا نمیذاری

ای خــــدا درد منو تنــــهــــا تو میفهمی

تـــو خودتـــــ تنهـــایی و تنــــهـــا رو میفهمی ...
+ دیــــگَر دِلواپَسَــــــــــم نباش نامهــــــربانَم!
آنقدرضعیـــــــفَم کرده ای سرما هَم مرا میخورَد….!!

+ منو به حال من رها نکن ...

+ به حد مرگ می پرسمت ولی برای عشق تو کمه

خودت به من بگو بهشت تو کجای این همه جهنمه !!!

+ لعنت به اون زندگی...
که آدم همش بخواد توش حسرت بخوره...

+ آهای فلانی...
به زخم هایم خیره نشو!
خودم می دانم عمیقند...
با نگاهت به آتش میکشی وفاداریم را!
مگر تنها ندیده ای؟؟؟

+ میدانم از آن غریبه هایی اما هنوز به تو می اندیشم چه گناهکارم من!

+ آ.ل.ت.ش
برای هر هرزه ای راست شد!
حتی عشق باکره اش!

+ دنیــــایِ مـــــن
" مجــــازی " اش هم
غمگــــین بود ...

+ یـــه حرفهائیــم هســت توی زندگـــی کـه فقط میتونی به دیــوار اتاقــت بگــی !

+ عـــ ـشـ ــق میتواند ...
فـاحشهـ بســازد از فرشته هـا ...
اگــر معـشـــوق اشـتبـاهـ ـی باشــد ...

+ عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس میباشند . . .

+ برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .92/04/24 16:33 بهـــ ـלּـاҐ
روزای خوبی بود تنها کسمـــ بودی

دلواپستـــــ بودمــــ دلواپسمـــــ بودی

روزای بعد از تو تنها کسمــــ غـــمــــ شد

هر لحظه تنهایی هر لحظه ماتمــــ شد

مثل درختی زرد میخشکمـــــ از ریشه

این زندگی بی تــــو کی زندگی میشه ؟!

با دشمن من دوستـــــ با عشق من دشمناز نامه ی دوریتــــ من خط به خط گـــریه

با تو فقط شادی با من فقط گــــریه

وقتی که دلتنگــــم بارونو میفهمم

انــــدوه چشمای گریونو میفهمم

تو با یقین رفتی گفتم مردد رفتـــــ

از زندگی بی تـــو تا مرگــــ باید رفتـــــــ


از پیش مـــــن میری دستاشو میگیری

از عشق میمیری ، اصلا حواستـــــ نیستــــــ

بی تو نگام گـــــریه ، رنگــــ صدام گـــــریه

تو خنده هام گـــــریه ، اصلا حواستـــــ نیستـــــــ

اصلا حواستــــــ نیستــــــــ ...
پــــ ن : بی احساس بودی . . .
بهتر که تمام شد !

بودنت مثل فیلتر سیگاری بود که باید انداخت دور . . .

+ بهــای سنگیـــنــی دادم. . .
تــا فهمـــیـدم
کـســی را کـه "قـصـد" مــانـدن نـدارد. . .
بــایـد راهــی ڪــرد . . .!!!

+ به او بگویید : خیالش راحت !
شادیش را اشک می ریزم ...
لازم نیست بلندتر بخندد..
.

خدا لعنت کند دل بیچاره ی من را ....

+ چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

+ از همه آشناترم رفت و دیگه منو نخواس . .
فرصت گفتن نداد حتی برای التماس . .
+ بعضیا کات مات حالیشون نیست !
فقط دوس دارن بازی کنن !
+ زندگیمون شده سریال
امروز خودشو میبینیم فردا تکرارشو !

+ با وجود تو عشق در من تغییر معنا داده است،
به لجن میکشی واژه ها را . . .


+
دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!
92/04/17 16:33 بهـــ ـלּـاҐرو عکس کلیک کنید لطفا
وب شایسته عزیزدعا کنید واسه شایسته


تو رو خدا واسه سلامتیش دعا کنید.
92/03/18 21:58 بهـــ ـלּـاҐبه روی سجـــده افتـــــادم که التمــــاست بکنم

تا روزی که زنـــده باشم شیــون و فریـاد میکنم

سنگ لهت خورد به سرم دارم به باور میرسم

جوونــیمـو نــذر میکنــم بذار به عشقـــــم برسم

دستــایـی که شدن دراز به قبــله از روی نیـــاز

اشــک چشام میریـــزه باز به روی مهــر و جانمــاز

رو شـــدت دلــــتنگیــــام پـــیـــرهنشو میکشــــم

ســــــجاده دریــــا شــــده و هــــنوز دارم اشـــــک مـــیریـــزم

یـه حســی تـــو دلـــــم میــگه نمــــاز آخـــر منــه

نــذار نمـــــاز آخــــرم شبیـــه قلبـــــــم بشکــــنه

یا اونـــو بـرگـــردون بهــــم یا جونـــمو ازم بگیـــر

ای دل بی کســم بسه اینقـــدر بهونــشو نگیــر

تــــو رو خـــدا آروم بگیــــر

پر از تــشویشــم و انــگار نمـــاز آرامشــم میده

تمام تقویـــم عمـــرم دلـــم ظلـــم و ستـم دیده

خدایــا تو این سجــده ازت میخـوام که برگــرده

ببین که دست تقدیـــرم منو خونیـــن جگر کرده

غم داره می کشه منو خــــدا واسم یه کاری کن

قایق عشــق و شادیمو غریـــق غصــه ها نکن

پـــاهام دیگه جــون نداره به کی باید تکیه کنـم

وقت شنیـــدن اذان دلـــــم میخواد گریـــه کنـم

گریــــه کنم که با غمـــت خونه کنی توی دلـــم

نـــاله زدم که بشنــوی درد و دلامــو بهت بگــم

رکعت به رکعت نماز ، اشکام چکید رو گونه هام

با سیب سرخ صورتم جلوی دوست و آشناهام

چرا صدای هق هق ام گوش هاشو کر نمیکنه

تا کی خـــدا خــــدا کنم عــزرائیـل راحتم کنه ...

وقت تشهد و سلام بغضـم شکست توی گلـوم

به روی سجـــده افتـــادم نـــذار بمیــــره آرزوم


ارزوم بود کــــه کنارتـــــ پیر شــــم

فکر نمیکردم یه روز از زنـــــده بودن سیر شــــم

با رکوع و با قنوتـــــ و با ســــجود

خواسته ی اشــــــــک چــــشام وصــــل تـــــو بود ...پــــ ن : استـغــفا ر مـی کـنـم . . .
از آن دوستـت دارم هایـی که . . . حرامت شد . . .

+ خواستم هرچه را که بوی تو میداد بسوزانم ؛ جانم آتش گرفت !

+ خیال تو می ارزد به داشتنِ همه !

+ میخواهم از درد بگریزم ولی درد بدون من تنها میماند ؛

که این خود درد دیگری است !

+ کنج تنهایی من قشنگ تر از بودن با کسی ست که ،

هر بار دلش به هوای دیگری می پرد !

+ از اینکه به اطاقم بیایی و در را باز کنی هراس ندارم
فقط
قبل از آمدن تماس بگیر
شاید کمی پیر شده باشم ..

+ دلــم برای کسی تنــگ است ...
که آمــد ...
نمــاند ...
و رفـــت ...
و پــایــان داد به هــرچه داشتــــــم !

+ تنهایی آنجایی ست که نبودنت آه هیچکس را بلند نکند !

+ دل هرزه ای ندارم که از این بوم رو اون بوم بشینه ...
دلخوشی آخرش تو بودی ...
خاکش کردم (مخاطب خاص )

+ هوس سیگار کشیدن روی پشت بام
چند وقتیه به جونم افتاده
دلم میخواد به آسمون نزدیکتر بشم
دودش که اذیتت نمیکنه خدا…!

+ هى لعنتى!
بیا باهم بازى کنیم:
تو پاکت های خالی سیگارم را بشمار،
من هم،
"شماره غریبه هاى توى گوشى أت را"

+ چقدر تلخ بود کودکیم !

که سیگار را قاتل پدرم می دانستم

و چقدر سخت است امروز که قاتل پدرم را روزی هزار بار می بوسم . . .

+ نیمه گم شده ی دیگری ، به اشتباه تمام من شده بود !

+ مرا کجا صدقه کرده ای که مدام بلای بی تو بودن به سرم می آید !

+ خاکستر سیگارم را به تو ترجیح دادم

چون که او تنها حنجره ام را به آتش کشید و تو وجودم را …92/03/03 17:1 بهـــ ـלּـاҐ


قسمـــ خورده بودی کنارمـــ بمونی

چرا زیر حرفاتـــ داری میزنی ؟!

خدا شاهدم بود بترس از نگاهش

نمیذاره ساده ازمـــ بگذری

نگو اشتباه بوده عشــــق مـــن و تــــو

نگو روزگار واسمون بد نوشتـــ

بیا باورمـــ کن منو خوبـــ نگاه کن

نذار کمـــ بیارمـــ توی سرنوشتـــ

یه دنیا بهونه چقد بچگونه

نمیبخشمتـــــ

شبـــ و روز نداری چرا بیقراری

نمیفهممتـــــ

شکایتـــ ندارم از این روزگــــار

مـــــن از ســــادگی خودمـــ دلخورمـــ

چرا باورمـــ شد میگفتی یه عمر

کنارتـــ میمونمـــ ، قسمـــ میخورمـــ ...!!!


92/02/26 22:43 بهـــ ـלּـاҐ